ID Użytkownika
Hasło
Zapomniałeś hasło? Rejestruj się

Rejestracja

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie dane
PESEL
Imię / Imiona i Nazwisko
Twój bank
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu komórkowego  
Województwo zameldowania
Miasto/miejscowość zameldowania
Ulica (nr domu/mieszkania)
Kod pocztowy
Proszę kliknąć w okienko w przypadku innego adresu zamieszkania
Województwo zamieszkania
Miasto/miejscowość miejsca zamieszkania
Ulica (nr domu/mieszkania)
Kod pocztowy
Serię i numer dowodu osobistego (wpisz, bez spacji)
Nazwa miejsca pracy i STANOWISKO
Adres miejsca pracy
Nr.tel. miejsca pracy
Wysokość uzyskiwanego dochodu (netto)
Przeczytaj uważnie warunki Regulaminu

świadczenia usług drogą elektroniczną przez BUSINESS CREDIT Sp. z o.o.


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.bizcredit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.


   Zwracamy uwagę, że Regulamin odwołuje się do treści Formularza Informacyjnego Dotyczącego Kredytu Konsumenckiego i w przypadku ubiegania się o pożyczkę będą Państwo proszeni o potwierdzenie zapoznania się z treścią tego dokumentu i zaakceptowania zawartych tam postanowień. Uzgodnione z Państwem warunki udzielenia samej pożyczki jak i warunki jej zwrotu zawierać będzie dokument pod nazwą Umowa Pożyczki. Umowa Pożyczki będzie też dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy bez obecności obu stron / umowa na odległość/.

Umowa Pożyczki, Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego jak i Tabela Opłat są dostępne na stronie www.bizcredit.pl w zakładce Dokumenty.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z postanowieniami Regulaminu jak i z uwagą zamieszczoną powyżej, prosimy o opuszczenie serwisu.


Rozdział 1 – POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielenia przez BUSINESS CREDIT Sp. z o.o. osobom fizycznym Pożyczek z wykorzystaniem Strony Internetowej www.bizcredit.pl, które Pożyczkobiorcy zobowiązani są zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Formularzu Informacyjnym Dotyczącym Kredytu Konsumenckiego i w Umowie Pożyczki.

1.2. Udzielenie Pożyczki jest samodzielną decyzją Pożyczkodawcy. Spełnienie warunków do uzyskania Pożyczki w myśl postanowień niniejszego Regulaminu i Formularza Informacyjnego Dotyczącego Kredytu Konsumenckiego nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o udzielenie Pożyczki.

1.3. Udzielenie Pożyczki następuje wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w Formularzu Informacyjnym Dotyczącym Kredytu Konsumenckiego i w Umowie Pożyczki. Osoby, które po dokonaniu rejestracji składają pierwszy lub kolejny raz Wniosek o Udzielenie Pożyczki, winny zapoznać się wnikliwie z Formularzem Informacyjnym Dotyczącym Kredytu Konsumenckiego, dotyczącym danej kwoty pożyczki, jak i Umową Pożyczki, które są dokumentami prawnymi określającymi zasady i warunki udzielanych pożyczek.


Rozdział 2 – DEFINICJE

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

• Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr. 16 poz. 93, z późn.zm.);

• Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126 poz. 715,);

• Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81poz. 530, z późn. zm.);

• Ustawa o umowach konsumenckich – oznacza ustawę z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn.zm.),

• Kwota Pożyczki – całkowita kwota wypłacona na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki zgodnie z pkt. 2 Formularza Informacyjnego,

• Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o całkowite koszty pożyczki określone w pkt. 3 Formularza Informacyjnego i w Umowie Pożyczki,

• Dzień Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, do którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do Spłaty;

• Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci Internetowych;

• Formularz Informacyjny – oznacza Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego informujący Pożyczkobiorcę o warunkach udzielenia pożyczki zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim,

• Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;

• Formularz Rejestracji - elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy służący rejestracji Pożyczkobiorców;

• Indywidualne Konto Bankowe - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski;

• ID Użytkownika – oznacza indywidualny kod Pożyczkobiorcy, umożliwiający jego identyfikację w systemie elektronicznym Pożyczkodawcy.

• Konto Bankowe Pożyczkodawcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy znajdujący się w spisie rachunków bankowych, zamieszczonym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;

• Należność – oznacza roszczenie Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot kwot wynikających z Umowy Pożyczki,

• opłata administracyjna – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu udzielenia Pożyczki;

• opłata upominawcza – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu wysłania do Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty,

• Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki;

• Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła dwadzieścia jeden lat oraz nie przekroczyła sześćdziesięciu lat, posiadająca numer PESEL oraz stałe zameldowanie na terenie Polski. Określenie Pożyczkobiorca jest stosowane w Regulaminie zarówno do osoby ubiegającej się o Pożyczkę jak i do osoby, z którą zawarto Umowę Pożyczki;

• Pożyczkodawca – BUSINESS CREDIT Sp. z o. o.

• Klient lojalny – to Pożyczkobiorca, który odpowiada warunkom statusu Pożyczkobiorcy i w swojej historii kredytowej u Pożyczkodawcy posiada cztery terminowo spłacone Pożyczki;

• Przelew Potwierdzający Rejestrację - jednorazowy przelew dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego na pokrycie kosztów weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy oraz sprawdzenia czy Pożyczkobiorca ujęty jest w bazach danych oraz służący potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Pożyczki;

• Regulamin – niniejszy Regulamin;

• Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim;

• Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno;

• Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;

• Strona Internetowa – strona www.bizcredit.pl;

• Tabela Opłat – określenie stawek opłat i oprocentowań jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki;

• Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. każdą pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, na zasadach określonych w Formularzu Informacyjnym, Regulaminie i we Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Na okoliczność zawarcia takich umów Pożyczkodawca sporządza dokument o nazwie “Umowa Pożyczki ” potwierdzający zasadnicze warunki umowy i przesyła go listem poleconym Pożyczkobiorcy,

• Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych;

• Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

• Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa wysłana między abonentami telefonii GSM


Rozdział 3 – RODZAJ I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Pożyczkodawca udziela Pożyczek przelewając na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, przy czym Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy.

3.2. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Pożyczki przelewając Kwotę do Spłaty do Dnia Spłaty na Konto Bankowe Pożyczkodawcy przy czym spłata Pożyczki następuje w momencie zaksięgowania Kwoty do Spłaty na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy.

3.3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy następujących treści:

• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

• naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Pożyczkodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

3.5. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie w dostępie do Strony Internetowej, spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi, lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów.

3.6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Pożyczkodawcę, będzie realizowany poprzez Stronę internetową.


Rozdział 4 – WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

4.1 Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki o ile:

• Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;

• Pożyczkobiorca dokonał Przelewu Potwierdzającego Rejestrację zgodnie z wymaganiami Pożyczkodawcy;

• Pożyczkobiorca spełnił wszystkie warunki, o których mowa w ust. 6.1 Regulaminu;

• Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;

• Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;

4.2 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

4.3 Od momentu zarejestrowania się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca związany jest postanowieniami Regulaminu.

4.4 Brak akceptacji Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Pożyczek oferowanych przez Pożyczkodawcę.


Rozdział 5 – OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ

5.1 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie osobie fizycznej, która:

• jest konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

• jest obywatelem polskim z miejscem stałego zameldowania na terytorium Polski;

•posiada nr PESEL,

• nie została wpisana do jakiegokolwiek bazy danych osób naruszających obowiązki terminowego regulowania własnych zobowiązań pieniężnych.

•posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

•w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła dwadzieścia jeden lat oraz nie przekroczyła sześćdziesięciu lat.

5.2 Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, iż spełnia wymogi, o których mowa w ust. 5.1, a ponadto oświadcza, że nie są znane mu żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na możliwość zwrotu Pożyczki.

5.3 Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.


Rozdział 6 – OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY

6.1 Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca dobrowolnie oświadcza, iż:

• zapoznał się z Formularzem Konsumenckim i Umową Pożyczki oraz Regulaminem zamieszczonymi na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również Warunkami Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 62, akceptuje je i uznaje za obowiązujące;

• wyraża dobrowolną zgodę na weryfikację swoich danych w bazach danych zgodnie z postanowieniami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych,

• wyraża dobrowolną zgodę na weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;

• wyraża dobrowolną zgodę na przekazanie Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 62, danych w zakresie niezbędnym do realizowania warunków ochrony ubezpieczeniowej;

• wyraża dobrowolną zgodę, aby w razie jego śmierci świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia, zawartej na jego rzecz przez Pożyczkodawcę wypłacone zostało Pożyczkodawcy do kwoty istniejących względem Pożyczkodawcy zobowiązań;

• dobrowolnie podał własne dane osobowe oraz, że został poinformowany o prawie dostępu do własnych danych osobowych i możliwości ich poprawiania,


Rozdział 7 – REJESTRACJA

7.1. Przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

7.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

7.3. Wypełniając Formularz Rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać następujące dane: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, numer Indywidualnego Konta Bankowego, adres zameldowania, adres korespondencyjny (zamieszkania), jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, określenie źródła i wysokości uzyskiwanego dochodu, wskazanie danych adresowych i kontaktowych pracodawcy. Brak wpisu powyższych danych powoduje, że Pożyczkobiorca nie zostanie zarejestrowany.

7.4. Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 6.1, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.

7.5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy jak również odmówić udzielenia Pożyczki.

7.6. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

7.7. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji, Pożyczkobiorcy zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej dane niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu odpowiadająca aktualnie obowiązującej kwocie zgodnej z Tabelą Opłat zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy oraz tytuł przelewu.

7.8. W celu potwierdzenia rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na Konto Bankowe Pożyczkodawcy, wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Pożyczkobiorca otrzymał po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji. Brak Przelewu Potwierdzającego Rejestrację uniemożliwia zakończenie procesu rejestracji i powoduje usunięcie podanych danych.

7.9. Kwota Przelewu Potwierdzającego Rejestrację nie podlega zwrotowi.

7.10. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, którego tytuł odpowiada tekstowi przekazanemu Pożyczkobiorcy, rejestrację uważa się za zakończoną, a Pożyczkobiorca otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Rejestracyjnym zawierającą jego ID użytkownika oraz otrzymuje tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji.


Rozdział 8 – ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

8.1. W przypadku utraty ID użytkownika lub hasła, Pożyczkobiorca powinien postępować zgodnie z pkt. 23 zakładki „Pytania i odpowiedzi”, znajdującej się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W razie dalszych problemów w odzyskaniu danych do logowania, należy skontaktować się telefonicznie z Pożyczkodawcą.

8.2. W przypadku:

• zmiany numeru telefonu komórkowego,

• zmiany adresu poczty elektronicznej,

• zmiany imienia lub nazwiska,

Pożyczkobiorca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Pożyczkodawcę o zaistniałych zmianach, podając swój numer PESEL oraz nowe dane. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska Pożyczkobiorca winien podać nowy numer dowodu osobistego oraz jego dwustronną kopię przesłać za pośrednictwem e-maila bądź faksu do Pożyczkodawcy.

8.3. Pożyczkobiorca, z wyjątkiem numeru PESEL, imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego może zmieniać lub uaktualnić swoje dane osobowe po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.


Rozdział 9 - WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

9.1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego.

9.2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca :

a/wybiera z oferowanych w Formularzu Internetowym kwot, kwotę Pożyczki oraz okres na jaki zostanie udzielona Pożyczka,

b/ przesyła pocztą elektroniczną kopię dwustronną dowodu osobistego w formacie PDF, JPG lub GIF,

c/ przesyła pocztą elektroniczną aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od swego Pracodawcy w formacie PDF,

d/ przesyła pocztą elektroniczną historię operacji z Indywidualnego Konta Bankowego Pożyczkobiorcy (na które to konto wpływa wynagrodzenie), za okres ostatnich trzech miesięcy w formacie PDF.

9.3. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 6.1, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.

9.4. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 6.1. jak też brak dokumentów według pkt.9.2. b-d powodować będzie odrzucenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

9.5. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości SMS, informującej Pożyczkobiorcę o akceptacji Wniosku o Udzielenie Pożyczki, złożonym za pośrednictwem Formularza Internetowego. Wiadomość SMS zawierać będzie informacje o Kwocie Pożyczki, Dniu Spłaty i Kwocie do Spłaty.

9.6. Po udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca wyśle listem poleconym na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym Umowę Pożyczki w dwóch egzemplarzach oraz Formularz Informacyjny odpowiedni do wartości Pożyczki.

9.7. Po otrzymaniu dwóch egzemplarzy Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podpisać jeden z egzemplarzy Umowy Pożyczki i odesłać go na adres Pożyczkodawcy. Nie podpisanie, czy też nie odesłanie w/w dokumentu nie oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy Pożyczki.

9.8. Wraz z Umową Pożyczki Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania innych dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy Pożyczki.

9.9. W przypadku odmówienia udzielenia Pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie informuje Pożyczkobiorcę - w formie wiadomości sms - o tym fakcie wskazując bazę danych w której dokonano sprawdzenia wiarygodności Pożyczkobiorcy.


Rozdział 10 - UDZIELANIE KOLEJNYCH POŻYCZEK

10.1. Pożyczkodawca może udzielić Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość, w rozumieniu Ustawy o umowach konsumenckich.

10.2. Pożyczkobiorca może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony przez Klientów lojalnych oraz spełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.

10.3. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego.

10.4. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję kwoty Pożyczki oraz okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka.

10.5. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia jak w pkt. 6 Regulaminu.

10.6. Po udzieleniu kolejnej Pożyczki, Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS na numer podany w Formularzu Rejestracyjnym telefonu komórkowego zawierający informacje o Kwocie Pożyczki, Dniu Spłaty i Kwocie do Spłaty.

10.7. Pożyczkodawca wyśle niezwłocznie na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy, wskazany w Formularzu Rejestracyjnym 2 egzemplarze Umowy Pożyczki oraz Formularz Informacyjny odpowiedni do kwoty Pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podpisać jeden egzemplarz Umowy Pożyczki i odesłać na adres Pożyczkodawcy. Nie podpisanie, czy też nie odesłanie w/w dokumentu nie oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy Pożyczki.


Rozdział 11 - KOSZT POŻYCZKI GDY ZOSTANIE ONA ZWRÓCONA W TERMINIE USTALONYM UMOWĄ

11.1. Na koszty Pożyczki, w przypadku gdy zostanie ona zwrócona Pożyczkodawcy w terminie ustalonym Umową Pożyczki, składają się:

a/ odsetki równe czterokrotnej stopie kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego obliczone w stosunku rocznym od Całkowitej Kwoty Pożyczki liczone według stopy z dnia przelania tej kwoty na konto Indywidualne, Konto Bankowe Pożyczkobiorcy,

b/ opłata administracyjna w wysokości określonej Tabelą Opłat,

c/ koszt ubezpieczenia w wysokości określonej Tabelą Opłat,

11.2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek, udzielanych przez Pożyczkodawcę, zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest w Umowie Pożyczki i w Formularzu Informacyjnym.


Rozdział 12 - ZWROT POŻYCZKI

12.1. Pożyczka winna być zwrócona Pożyczkodawcy w Dniu Spłaty określonym w Umowie Pożyczki.

12.2. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu Dnia Spłaty oraz aktualnej Kwoty do Spłaty logując się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

12.3. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia informacji, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu wysyłając w dowolnym momencie wiadomość SMS z tekstem INFO z numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym na numer systemu, wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

12.4. Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości Kwoty do Spłaty oraz o terminie Dnia Spłaty.

12.5. Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy Należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym.

12.6. Pożyczka jest zwracana w złotych polskich.

12.7. Pożyczkobiorca, dokonując przelewu Kwoty do Spłaty lub jej części na Konto Bankowe Pożyczkodawcy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.

12.8. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Kwoty do Spłaty przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu numer PESEL Pożyczkobiorcy.

12.9. Za Dzień Spłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu Pożyczkobiorcy na Kontach Bankowych Pożyczkodawcy wskazanych na Stronie Internetowej.

12.10. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy przed Dniem Spłaty zostaną w poniższej kolejności zaliczone na:

a/ składkę ubezpieczenia;

b/ opłatę administracyjną;

c/ oprocentowanie Pożyczki;

d/ Kwotę Pożyczki.

12.11. Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty Kwoty do Spłaty przed Dniem Spłaty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz Pożyczkodawcy.

Rozdział 13 - PRZEDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY POŻYCZKI

13.1. Pożyczkobiorca ma prawo do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki o okres wybrany przez Pożyczkobiorcę, przy czym mogą to być okresy: 15-to lub 30-todniowe.

13.2. Pożyczkobiorca może korzystać z prawa określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu bezterminowo, pod warunkiem uprzedniego spłacenia kwoty oprocentowania, opłaty administracyjnej oraz składki ubezpieczeniowej należnych Pożyczkodawcy za pierwotny i kolejne okresy Umowy Pożyczki. W przypadku wystąpienia kwot związanych z nieterminowym zwrotem Pożyczki, Pożyczkobiorca przed skorzystaniem z prawa przedłużenia okresu spłaty Pożyczki zobowiązany jest zapłacić wszelkie kwoty związane z nieterminową spłatą Pożyczki.

13.3. Zaistnienie opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczające 60 dni powoduje utratę prawa do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki.

13.4. Po zapłaceniu wszystkich kwot, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu oraz po otrzymaniu wiadomości SMS od Pożyczkodawcy o otrzymaniu kwoty na przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca loguje się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy i przy pomocy Formularza Internetowego potwierdza przedłużenie terminu spłaty Pożyczki.

13.5. Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki bez podania Pożyczkobiorcy przyczyn swojej odmowy.


Rozdział 14 – NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

14.1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie spłacona w terminie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty Pożyczkodawcy, poza kwotą Pożyczki:

a/ odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Dnia Spłaty do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego,

b/ składki ubezpieczenia za okres opóźnienia w wysokości określonej w Tabeli Opłat,

c/ opłaty upominawczej w kwocie wynikającej z Tabeli Opłat za wezwanie do zapłaty wysłane do Pożyczkobiorcy listem poleconym przez Pożyczkodawcę.

14.2. Składka ubezpieczenia za czas opóźnienia spłaty Pożyczki jest naliczana w okresie 60 dni od Dnia Spłaty w stawce dziennej. Wysokość tej stawki umieszczona jest w pkt.3 Formularza Informacyjnego i uzależniona jest od kwoty Pożyczki oraz ilości dni opóźnienia.

14.3. Pożyczkodawca ma prawo skierowania sprawy Należności do postępowania sądowego i ewentualnej egzekucji. Wysokość tych kosztów regulują stosowne przepisy prawa polskiego dotyczące kosztów sądowych i egzekucyjnych.

14.4. Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy po Dniu Spłaty zostaną w poniższej kolejności zaliczone na:

a/ składkę ubezpieczenia;

b/ opłatę administracyjną;

c/ oprocentowanie Pożyczki;

d/ opłatę upominawczą;

e/ koszty ewentualnej windykacji;

f/ opłaty sądowe i egzekucyjne,

g/ Kwotę Pożyczki.


Rozdział 15 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI

15.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. Datą zawarcia Umowy Pożyczki jest dzień zaksięgowania przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki jest w pełni ważna i skuteczna.

15.2. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy oraz jest częścią Umowy Pożyczki.

15.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty Pożyczkodawcy Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami w stawce dziennej określonymi w Formularzu Informacyjnym od dnia otrzymania Kwoty Pożyczki do dnia dokonania spłaty.


Rozdział 16 - REKLAMACJE

16.1. Wszelkie reklamacje związane z Umową Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest przesłać na adres Pożyczkodawcy . Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

16.2. Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Pożyczkodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

16.3. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może zostać nie uznana.


Rozdział 17 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

17.1 Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Pożyczkodawcy.

17.2 Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Pożyczkobiorcy.


Rozdział 18 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Regulamin ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

18.2. Dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania, są traktowane jako oświadczenie woli i powodują pełne skutki prawne.

18.3. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy Pożyczki zastosowanie mają postanowienia Umowy Pożyczki.

18.4. Wszelkie zawiadomienia przekazywane w związku z Umową Pożyczki sporządzane muszą być na piśmie i przesłane listem poleconym na adres drugiej Strony, wskazany w Umowie Pożyczki.

18.5. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na Stronie Internetowej , przy czym zmieniony Regulamin obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

18.6. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.

Ja, osoba fizyczna, która posiada numer PESEL [Twój PESEL], zgadzam się z niniejszym regulaminem.

Zaznacz wszystkie.
Zapoznałem(am) się i akceptuję warunki Ramowej Umowy Pożyczki Business Credit Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przeze mnie dochodu;
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert handlowych od firmy Business Credit Sp. z o.o. drogą elektroniczną oraz na przetważanie przez Business Credit Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;
Po zapoznaniu się z Warunkami grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców (WU, kod: 2012_BIXBIK_v03):

1. Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu;

2. Przyjmuję do wiadomości, że wykaz przysługujących mi świadczeń oraz ciążących na mnie obowiązków w celu zachowania uprawnień z tytułu ubezpieczenia znajduje się w WU (WU, kod: 2012_BIXBIK_v03);<>

3. Potwierdzam odbiór WU (WU, kod: 2012_BIXBIK_v03) przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, ich zrozumienie oraz ich akceptację;

4. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Przystąpienia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców (WU, kod: 2012_BIXBIK_v03). Podanie danych jest dobrowolne

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w celach promocyjnych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) od GK EUROPA, w skład której wchodzą Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Zostałem poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

a) administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu,

b) odbiorcą danych, znanym administratorowi danych na dzień udzielenia informacji jest Ubezpieczający,

c) dane będą przetwarzane dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców Business Credit Sp. z o.o. zawartej w dniu 19.07.2012 r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA a Ubezpieczającym,

d) moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z objęciem mnie ochroną ubezpieczeniową i realizacją ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców Business Credit Sp. z o.o.,

e) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania,

f) podanie danych jest dobrowolne, ich podanie jest jednak niezbędne do objęcia mnie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU (kod: 2012_BIXBIK_v03).

Upoważniam Business Credit Sp. z o.o. do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 21 (dalej "KRD") informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez KRD od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia KRD z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Upoważniam Business Credit Sp. z o.o. do wystąpienia i uzyskania z Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. adres: Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa (dalej "ERIF") informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez ERIF od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia ERIF z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
WYMAGANA ZGODA:Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe i kompletne. Biorę na siebie całą odpowiedzialność za szkodę, która może powstać w wyniku podania nieprawdziwych danych. Jednocześnie upoważniam Business Credit Sp. z o.o. do sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w niniejszym wniosku.