ID Użytkownika
Hasło
Zapomniałeś hasło? Rejestruj się

Rejestracja

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie dane
PESEL
Imię / Imiona i Nazwisko
Twój bank
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu komórkowego  
Województwo zameldowania
Miasto/miejscowość zameldowania
Ulica (nr domu/mieszkania)
Kod pocztowy
Proszę kliknąć w okienko w przypadku innego adresu zamieszkania
Województwo zamieszkania
Miasto/miejscowość miejsca zamieszkania
Ulica (nr domu/mieszkania)
Kod pocztowy
Serię i numer dowodu osobistego (wpisz, bez spacji)
Nazwa miejsca pracy i STANOWISKO
Adres miejsca pracy
Nr.tel. miejsca pracy
Wysokość uzyskiwanego dochodu (netto)
Przeczytaj uważnie warunki Regulaminu

świadczenia usług drogą elektroniczną

przez BUSINESS CREDIT Sp. z o. o.


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.bizcredit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.


Zwracamy uwagę, że Regulamin odwołuje się do treści Formularza Informacyjnego Dotyczącego Kredytu Konsumenckiego i w przypadku ubiegania się o pożyczkę będą Państwo proszeni o potwierdzenie zapoznania się z treścią tego dokumentu i zaakceptowania zawartych tam postanowień. Uzgodnione z Państwem warunki udzielenia samej pożyczki jak i warunki jej zwrotu zawierać będzie dokument pod nazwą Umowa Pożyczki zawierający także Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego odpowiedni do kwoty pożyczki. Umowa Pożyczki będzie też dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy bez obecności obu stron /umowa na odległość/.


Umowa Pożyczki, Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego jak i Tabela Opłat są dostępne na stronie www.bizcredit.pl w zakładce Dokumenty.


Jeżeli nie zgadzają się Państwo z postanowieniami Regulaminu jak i z uwagą zamieszczoną powyżej, prosimy o opuszczenie serwisu.


Rozdział 1 – POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielenia przez BUSINESS CREDIT Sp. z o. o. osobom fizycznym Pożyczek z wykorzystaniem Strony Internetowej www.bizcredit.pl. Udzielone Pożyczki Pożyczkobiorcy zobowiązani są zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Formularzu Informacyjnym dotyczącym Kredytu Konsumenckiego i w Umowie Pożyczki.

1.2. Udzielenie Pożyczki jest samodzielną decyzją Pożyczkodawcy. Spełnienie warunków do uzyskania Pożyczki w myśl postanowień niniejszego Regulaminu i Formularza Informacyjnego Dotyczącego Kredytu Konsumenckiego nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o udzielenie Pożyczki.

1.3. Udzielenie Pożyczki następuje wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w Formularzu Informacyjnym Dotyczącym Kredytu Konsumenckiego i w Umowie Pożyczki. Osoby, które po dokonaniu rejestracji składają pierwszy lub kolejny raz Wniosek o Udzielenie Pożyczki, winny zapoznać się wnikliwie z Formularzem Informacyjnym Dotyczącym Kredytu Konsumenckiego, dotyczącym danej kwoty pożyczki, jak i Umową Pożyczki, które są dokumentami prawnymi określającymi zasady i warunki udzielanych pożyczek.


Rozdział 2 – DEFINICJE


2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

• Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.);

• Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014r. poz. 1497 z późn. zm.);

• Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014r. poz. 1015 z późn. zm.);

• Ustawa o umowach konsumenckich – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827);

• Bazy Danych – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (02-679), Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214),

• Dzień Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, do którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do Spłaty;

• Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci Internetowych;

• Formularz Informacyjny – oznacza Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego informujący Pożyczkobiorcę o warunkach udzielenia pożyczki zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim,

• Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;

• Formularz Rejestracji - elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy służący rejestracji Pożyczkobiorców;

• Indywidualne Konto Bankowe - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski;

• ID Użytkownika – oznacza indywidualny kod Pożyczkobiorcy, umożliwiający jego identyfikację w systemie elektronicznym Pożyczkodawcy;

• Kancelaria Prawna – Kancelaria Radcy Prawnego lub Kancelaria Adwokacka;

• Klient lojalny – to Pożyczkobiorca, który odpowiada warunkom statusu Pożyczkobiorcy i w swojej historii kredytowej u Pożyczkodawcy posiada cztery terminowo spłacone Pożyczki;

• Konto Bankowe Pożyczkodawcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy znajdujący się w spisie rachunków bankowych, zamieszczony na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;

• Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o całkowite koszty pożyczki określone w pkt. 3 Formularza Informacyjnego i w Umowie Pożyczki;

• Kwota Pożyczki – całkowita kwota wypłacona na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki zgodnie z pkt. 2 Formularza Informacyjnego;

• Należność – oznacza roszczenie Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot kwot wynikających z Umowy Pożyczki,

• Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Tabeli Opłat z tytułu Weryfikacji i przygotowania Umowy Pożyczki;

• Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki;

• Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła dwadzieścia jeden lat oraz nie przekroczyła sześćdziesięciu pięciu lat, posiadająca numer PESEL oraz stałe zameldowanie na terenie Polski. Określenie Pożyczkobiorca jest stosowane w Regulaminie zarówno do osoby ubiegającej się o Pożyczkę jak i do osoby, z którą zawarto Umowę Pożyczki;

• Pożyczkodawca – BUSINESS CREDIT Sp. z o. o.;

• Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu udzielenia Pożyczki;

• Przedsiębiorca – Pożyczkobiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

• Opłata rejestracyjna – bezzwrotna jednorazowa opłata dokonywana przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego, dokonywana podczas procesu rejestracji na Stronie Internetowej, kończąca rejestrację i umożliwiająca późniejszą Weryfikację oraz służąca potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Pożyczki;

• Regulamin – niniejszy Regulamin;

• Rolnik – Pożyczkobiorca, posiadający własne gospodarstwo rolne, będący zatrudniony wyłącznie w gospodarstwie rolnym, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

• Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim;

• Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno;

• Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;

• Strona Internetowa – strona www.bizcredit.pl

• Tabela Opłat – określenie stawek opłat i oprocentowań jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki;

• Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. każdą pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, na zasadach określonych w Formularzu Informacyjnym, Regulaminie i we Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Na okoliczność zawarcia takich umów Pożyczkodawca sporządza dokument o nazwie “Umowa Pożyczki ” potwierdzający zasadnicze warunki umowy i przesyła go na wskazany przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail;

• Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w Bazach Danych;

• Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa wysłana między abonentami telefonii GSM;

• Windykacja Terenowa – zespół czynności faktycznych i/lub prawnych, podejmowanych przez podmiot zewnętrzny, działający na zlecenie Pożyczkodawcy, mający na celu wyegzekwowanie zaległych należności od Pożyczkobiorcy w związku z zawartą Umową Pożyczki;

• Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.


Rozdział 3 – RODZAJ I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


3.1. Pożyczkodawca udziela Pożyczek przelewając na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, przy czym Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy.

3.2. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Pożyczki przelewając Kwotę do Spłaty do Dnia Spłaty na Konto Bankowe Pożyczkodawcy przy czym spłata Pożyczki następuje w momencie zaksięgowania Kwoty do Spłaty na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy.

3.3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy następujących treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Pożyczkodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

3.5. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie w dostępie do Strony Internetowej, spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi, lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów.

3.6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Pożyczkodawcę, będzie realizowany poprzez Stronę internetową.


Rozdział 4 – WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI


4.1 Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki o ile:

a) Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;

b) Pożyczkobiorca dokonał Przelewu Potwierdzającego Rejestrację zgodnie z wymaganiami Pożyczkodawcy;

c) Pożyczkobiorca spełnił wszystkie warunki, o których mowa w ust. 6.1 Regulaminu;

d) Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;

e) Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację.

4.2 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

4.3 Od momentu zarejestrowania się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca związany jest postanowieniami Regulaminu.

4.4 Brak akceptacji Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Pożyczek oferowanych przez Pożyczkodawcę.


Rozdział 5 – OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ


5.1 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie osobie fizycznej, która:

a) jest konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

b) jest obywatelem polskim z miejscem stałego zameldowania na terytorium Polski;

c) posiada nr PESEL;

d) nie została wpisana do jakiegokolwiek bazy danych osób naruszających obowiązki terminowego regulowania własnych zobowiązań pieniężnych;

e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

f) w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła dwadzieścia jeden lat oraz nie przekroczyła sześćdziesięciu pięciu lat.

5.2 Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, iż spełnia wymogi, o których mowa w ust. 5.1, a ponadto oświadcza, że nie są znane mu żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na możliwość zwrotu Pożyczki.

5.3 Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.


Rozdział 6 – OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY


6.1 Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca dobrowolnie oświadcza, iż:

a) zapoznał się z Formularzem Konsumenckim i Umową Pożyczki oraz Regulaminem zamieszczonymi na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, akceptuje je i uznaje za obowiązujące;

b) wyraża dobrowolną zgodę na weryfikację swoich danych w Bazach Danych zgodnie z postanowieniami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych;

c) wyraża dobrowolną zgodę na weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;

d) zupełnie dobrowolnie podał własne dane osobowe oraz, że został poinformowany o prawie dostępu do własnych danych osobowych i możliwości ich poprawiania;

e) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

f) nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników.


Rozdział 7 – REJESTRACJA


7.1. Warunkiem złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.

7.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

7.3. Wypełniając Formularz Rejestracji Pożyczkobiorca podaje następujące dane: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, numer Indywidualnego Konta Bankowego, adres zameldowania, adres korespondencyjny (zamieszkania), jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, określenie źródła i wysokości uzyskiwanego dochodu, wskazanie danych adresowych i kontaktowych pracodawcy. Rolnik i Przedsiębiorca, wypełniając Formularz Rejestracji, nie wskazuje danych adresowych i kontaktowych pracodawcy (chyba że jest zatrudniony). Brak wpisu powyższych danych powoduje, że Pożyczkobiorca nie zostanie zarejestrowany.

7.4. Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 6.1, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.

7.5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy jak również odmówić udzielenia Pożyczki.

7.6. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

7.7. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji, Pożyczkobiorcy zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej dane niezbędne do dokonania przelewu Opłaty Rejestracyjnej: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu odpowiadająca aktualnie obowiązującej kwocie zgodnej z Tabelą Opłat zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy oraz tytuł przelewu.

7.8. W celu potwierdzenia rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu Opłaty Rejestracyjnej na Konto Bankowe Pożyczkodawcy, wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Pożyczkobiorca otrzymał po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji. Brak przelewu Opłaty Rejestracyjnej uniemożliwia zakończenie procesu rejestracji i powoduje usunięcie podanych danych.

7.9. Kwota Opłaty Rejestracyjnej nie podlega zwrotowi.

7.10. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Opłaty Rejestracyjnej, której tytuł odpowiada tekstowi przekazanemu Pożyczkobiorcy, rejestrację uważa się za zakończoną, a Pożyczkobiorca otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Rejestracyjnym zawierającą jego ID użytkownika oraz otrzymuje tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji.


Rozdział 8 – ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY


8.1. W przypadku utraty ID Użytkownika lub hasła, Pożyczkobiorca powinien z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracji, wysłać wiadomość SMS na numer +48 664 079 959 z tekstem o treści: ZGUBIL . W odpowiedzi Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS zawierający jego ID użytkownika oraz tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji.

8.2. W przypadku utraty ID użytkownika lub hasła i zmiany numeru telefonu komórkowego lub zmiany adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Opłatę Rejestracyjną w aktualnie obowiązującej kwocie, która będzie zamieszczona na Stronie Internetowej. W tytule Opłaty Rejestracyjnej Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy numer telefonu komórkowego lub nowy adres poczty elektronicznej, na które będą przesłane dane do logowanie zgodnie z pkt. powyższym.

8.3. W przypadku utraty/zmiany numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, należy wejść na Stronę Internetową i zalogować się na swoje konto, a po wejściu w zakładkę „Moje dane”, wprowadzić nowy numer telefonu lub nowy adres poczty elektronicznej i potwierdzić zmiany wprowadzając swoje hasło.

8.4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pożyczkodawcę poprzez przesłanie mu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie dwustronnej kopii nowego dowodu osobistego.

8.5. W przypadku zmiany lub podania błędnego numeru rachunku bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponownie uiścić Opłatę Rejestracyjną w aktualnie obowiązującej kwocie, która będzie zamieszczona na Stronie Internetowej. W tytule Opłaty Rejestracyjnej Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy numer rachunku bankowego.

8.6. W przypadku podania błędnego numeru PESEL lub ewentualnych problemów z czynnościami, o których mowa w niniejszym Rozdziale, należy skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi Pożyczkodawcy na numer telefonu podany na Stronie Internetowej.


Rozdział 9 - WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI


9.1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego.

9.2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca :

a) wybiera z oferowanych w Formularzu Internetowym kwot, kwotę Pożyczki oraz okres na jaki zostanie udzielona Pożyczka,

b) przesyła pocztą elektroniczną kopię dwustronną dowodu osobistego w formacie PDF, JPG lub GIF,

c) przesyła pocztą elektroniczną aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od swego Pracodawcy w formacie PDF, chyba że jest Rolnikiem lub Przedsiębiorcą,

d) przesyła pocztą elektroniczną historię operacji z Indywidualnego Konta Bankowego Pożyczkobiorcy (na które to konto wpływa wynagrodzenie), za okres ostatnich trzech miesięcy w formacie PDF.

9.3. Pożyczkobiorca będący Rolnikiem, składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, oprócz dokumentów określonych w pkt 9.2 a,b,d, przesyła pocztą elektroniczną w formacie PDF, JPG lub GIF:

a) aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników;

b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o osiągniętym dochodzie z pracy w gospodarstwie rolnym.

9.4.Pożyczkobiorca będący Przedsiębiorcą, składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, oprócz dokumentów określonych w pkt 9.2 a,b,d, przesyła pocztą elektroniczną w formacie PDF, JPG lub GIF: zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.5. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 6.1, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.

9.6. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 6.1. jak też brak dokumentów według pkt.9.2. b-d lub 9.3. (w przypadku ubiegania się o Pożyczkę przez Rolnika) lub 9.4. (w przypadku ubiegania się o Pożyczkę przez Przedsiębiorcę) powodować będzie odrzucenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

9.7. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości SMS, informującej Pożyczkobiorcę o akceptacji Wniosku o Udzielenie Pożyczki, złożonym za pośrednictwem Formularza Internetowego. Wiadomość SMS zawierać będzie informacje o Kwocie Pożyczki, Dniu Spłaty i Kwocie do Spłaty.

9.8. Po udzieleniu Pożyczki, Pożyczkobiorca każdorazowo i niezwłocznie otrzyma na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail dokumentację związaną z przyznaną Pożyczką, na którą składają się: Umowa Pożyczki, Formularz Informacyjny odpowiedni do wartości Pożyczki oraz Tabelę Opłat.

9.9. Wraz z Umową Pożyczki Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania innych dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy Pożyczki.

9.10. Niezależnie od powyższego, wszelka dokumentacja, w tym Umowa Pożyczki, Formularz Informacyjny, Tabela Opłat, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Regulamin, będą dostępne również na Stronie Internetowej w zakładce „Dokumenty”, po zalogowaniu przez Pożyczkobiorcę na swoim koncie.

9.11. Po otrzymaniu w/w dokumentów, Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować i podpisać dwa egzemplarze Umowy Pożyczki wraz z Formularzem Informacyjnym oraz Tabelą Opłat i odesłać je na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie podpisanie, czy też nie odesłanie w/w dokumentu nie oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy Pożyczki. Po otrzymaniu podpisanego przez Pożyczkobiorcę dokumentu, o którym mowa powyżej, Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na jego adres zamieszkania, wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, jeden egzemplarz Umowy Pożyczki podpisanej przez Pożyczkodawcę.

9.12. W przypadku odmówienia udzielenia Pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie informuje Pożyczkobiorcę - w formie wiadomości sms - o tym fakcie wskazując Bazę Danych, w której dokonano sprawdzenia wiarygodności Pożyczkobiorcy.


Rozdział 10 - UDZIELANIE KOLEJNYCH POŻYCZEK


10.1. Pożyczkodawca może udzielić Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość, w rozumieniu Ustawy o umowach konsumenckich.

10.2. Pożyczkobiorca może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony przez Klientów lojalnych oraz spełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.

10.3. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego.

10.4. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkobiorca podaje propozycję kwoty Pożyczki oraz okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka.

10.5. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia jak w pkt. 6 Regulaminu.

10.6. Po udzieleniu kolejnej Pożyczki, Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Rejestracyjnym zawierający informacje o Kwocie Pożyczki, Dniu Spłaty i Kwocie do Spłaty.

10.7. Zapisy pkt 9.8. - 9.10. stosuje się odpowiednio.


Rozdział 11 – KOSZT POŻYCZKI GDY ZOSTANIE ONA ZWRÓCONA W TERMINIE USTALONYM UMOWĄ


11.1. Na koszty Pożyczki, w przypadku gdy zostanie ona zwrócona Pożyczkodawcy w terminie ustalonym Umową Pożyczki, składają się:

a) Opłata Przygotowawcza w wysokości określonej Tabelą Opłat,

b) Prowizja w wysokości określonej Tabelą Opłat.

11.2. W przypadku udzielenia pierwszej Pożyczki, Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy rabat (bonifikatę) w postaci umorzenia 100% kosztów, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. Warunkiem otrzymania rabatu jest spełnienie następujących wymogów:

a) udzielona Pożyczka zostanie spłacona w terminie, tj. najpóźniej w Dniu Spłaty i w pełnej wysokości określonej w Umowie Pożyczki;

b) kwota udzielonej Pożyczki nie może przekroczyć 600,00 zł.

11.3. Rabat, o którym mowa w pkt. 11.2. udzielany jest jednorazowo i dotyczy wyłącznie pierwszej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

11.4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek, udzielanych przez Pożyczkodawcę, zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest w Umowie Pożyczki i w Formularzu Informacyjnym.


Rozdział 12 - ZWROT POŻYCZKI


12.1. Pożyczka winna być zwrócona Pożyczkodawcy w Dniu Spłaty określonym w Umowie Pożyczki.

12.2. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu Dnia Spłaty oraz aktualnej Kwoty do Spłaty logując się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

12.3. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia informacji, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu wysyłając w dowolnym momencie wiadomość SMS z tekstem INFO z numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym na numer systemu, wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

12.4. Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości Kwoty do Spłaty oraz o terminie Dnia Spłaty.

12.5. Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy Należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym.

12.6. Pożyczka jest zwracana w złotych polskich.

12.7. Pożyczkobiorca, dokonując przelewu Kwoty do Spłaty lub jej części na Konto Bankowe Pożyczkodawcy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.

12.8. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Kwoty do Spłaty przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu numer PESEL Pożyczkobiorcy.

12.9. Za Dzień Spłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu Pożyczkobiorcy na Kontach Bankowych Pożyczkodawcy wskazanych na Stronie Internetowej.

12.10. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy przed Dniem Spłaty zostaną w poniższej kolejności zaliczone na:

a) Opłatę Przygotowawczą;

b) Prowizję;

c) Kwotę Pożyczki.

12.11. Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty Kwoty do Spłaty przed Dniem Spłaty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz Pożyczkodawcy.


Rozdział 13 - PRZEDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY POŻYCZKI


13.1. Okres spłaty Pożyczki może zostać wydłużony na wniosek Pożyczkobiorcy na 15 lub 30 dni poprzez przelanie Opłaty Za Przedłużenie w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat. Wniosek o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki może zostać złożony przez Pożyczkobiorcę zarówno przed, jak i po Dniu Spłaty.

13.2. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, po Dniu Spłaty, warunkiem dodatkowym skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, jest zapłata wszelkich kosztów wygenerowanych wskutek nieterminowej płatności, o których mowa w Rozdziale 14, łącznie z Opłatą Za Przedłużenie.

13.3. Wniosek o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki może być złożony wielokrotnie.

13.4. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu zapłaty wszelkich należności, o których mowa w pkt 13.2. lub 13.3., o czym Pożyczkobiorca zostanie poinformowany wiadomością SMS od Pożyczkodawcy.

13.5. Zaistnienie opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczające 60 dni będzie powodować utratę prawa do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki, chyba że Pożyczkodawca postanowi inaczej.

13.6. Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki bez podania Pożyczkobiorcy przyczyn swojej odmowy, w szczególności w sytuacji określonej w pkt 13.5. lub w przypadku naruszenia innych warunków określonych niniejszym Rozdziałem, o czym Pożyczkodawca zostanie poinformowany wiadomością SMS.

13.7. Uprawnienie, określone w niniejszym rozdziale, nie dotyczy promocyjnej Pożyczki, o której mowa w pkt 11.2. oraz 11.3.

13.8. Wpłaty dokonane na przedłużenie okresu spłaty z naruszeniem warunków określonych niniejszym rozdziałem Regulaminu będą zaliczane do kwoty Należności i rozliczane zgodnie z rozdziałem 14 pkt. 9 Regulaminu.


Rozdział 14 – NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI


14.1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości, o której mowa w Tabeli Opłat oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne (samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów).

14.2. Na czynności windykacyjne oraz upominawcze składają się: upomnienia wysyłane poprzez wiadomości SMS, upomnienia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemne wezwania do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty oraz ewentualnie upomnienia telefoniczne.

14.3. Czynności, o których mowa w pkt 14.2, będą przeprowadzane z następującą częstotliwością:

a) upomnienia kierowane do Pożyczkobiorcy za pośrednictwem wiadomości SMS będą wysyłane w trzecim, siódmym, siedemnastym, dwudziestym piątym i dwudziestym dziewiątym dniu opóźnienia w spłacie Pożyczki;

b) upomnienia kierowane do Pożyczkobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej będą wysyłane w piątym, dziewiątym, piętnastym, dwudziestym trzecim, dwudziestym siódmym dniu opóźnienia w spłacie Pożyczki;

c) wezwania do zapłaty będą wysyłane drogą pocztową w jedenastym i dziewiętnastym dniu opóźnienia w spłacie Pożyczki;

d) ostateczne wezwanie do zapłaty wysłane drogą pocztową w trzydziestym dniu opóźnienia w spłacie Pożyczki.

14.4. Pożyczkodawca wykonanie czynności określonej w pkt 14.3.d powierzy Kancelarii Prawnej. Pozostałe czynności upominawcze i windykacyjne, określone w pkt 14.3, Pożyczkodawca wykona samodzielnie lub może je powierzyć podmiotom trzecim.

14.5. Z tytułu przeprowadzonych czynności, o których mowa w pkt 14.3 i 14.4, Pożyczkobiorca będzie obciążony kosztami określonymi w Tabeli Opłat.

14.6. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, jeżeli takie wystąpiły.

14.7. W przypadku braku spłaty w terminie ustalonym w Umowie Pożyczki, a także bezskuteczności czynności, określonych w pkt 14.1-14.6, Pożyczkodawca ma prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Wysokość kosztów sądowych i egzekucyjnych regulują stosowne przepisy prawa polskiego dotyczące kosztów sądowych i egzekucyjnych.

14.8. Niezależnie od działań wymienionych we wcześniejszych pkt niniejszego Rozdziału, Pożyczkodawca ma prawo skierowania sprawy do firmy zewnętrznej celem przeprowadzenia Windykacji Terenowej, która może być prowadzona na każdym etapie, w tym po zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Koszt Windykacji Terenowej określa Tabela Opłat i Formularz Informacyjny.

14.9. Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy po Dniu Spłaty zostaną w poniższej kolejności zaliczone na:

a) koszty czynności windykacyjnych, o których mowa w pkt 14.2-14.4 Regulaminu,

b) odsetki za opóźnienie,

c) Opłatę Przygotowawczą,

d) Prowizję,

e) koszty windykacji terenowej,

f) opłaty sądowe i egzekucyjne,

g) Kwotę Pożyczki.


Rozdział 15 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI


15.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. Datą zawarcia Umowy Pożyczki jest dzień zaksięgowania przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki jest w pełni ważna i skuteczna.

15.2. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy oraz jest częścią Umowy Pożyczki.

15.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty Pożyczkodawcy Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami w wysokości odsetek za opóźnienie, określonymi w Tabeli Opłat, od dnia otrzymania Kwoty Pożyczki do dnia dokonania spłaty.


Rozdział 16 - REKLAMACJE


16.1. Wszelkie reklamacje związane z Umową Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest przesłać na adres Pożyczkodawcy . Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

16.2. Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Pożyczkodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

16.3. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może zostać nie uznana.


Rozdział 17 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ


17.1 Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Pożyczkodawcy.

17.2 Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Pożyczkobiorcy.


Rozdział 18 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


18.1. Regulamin ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

18.2. Dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania, są traktowane jako oświadczenie woli i powodują pełne skutki prawne.

18.3. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy Pożyczki zastosowanie mają postanowienia Umowy Pożyczki.

18.4. Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową Pożyczki przesyłane będą drugiej stronie albo listem poleconym albo za pośrednictwem e-mail, na adresy wskazane w Umowie Pożyczki.

18.5. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na Stronie Internetowej , przy czym zmieniony Regulamin obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Umowy Pożyczki.

18.6 Organem nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz rzecznik konsumenta właściwego według miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy.

18.7. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.

Zgadzam się z niniejszym regulaminem. Mój nr PESEL to [Twój PESEL]

Zaznacz wszystkie.
Zapoznałem(am) się i akceptuję warunki Regulaminu oraz Umowy Pożyczki Business Credit Sp. z o. o.;
Wyrażam zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przeze mnie dochodu;
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert handlowych od firmy Business Credit Sp. z o.o. drogą elektroniczną oraz na przetważanie przez Business Credit Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;
Upoważniam Business Credit Sp. z o. o. do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 21 (dalej "KRD") informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez KRD od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia KRD z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu
Upoważniam Business Credit Sp. z o.o. do wystąpienia i uzyskania z Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. adres: Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa (dalej "ERIF") informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez ERIF od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia ERIF z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu
WYMAGANA ZGODA: Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe i kompletne. Biorę na siebie odpowiedzialność za szkodę, która może powstać w wyniku podania nieprawdziwych danych. Jednocześnie upoważniam Business Credit Sp. z o. o. do sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w niniejszym wniosku.